[ვებ-გვერდის ვიზიტორთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა]

ვებ-გვერდის ვიზიტორთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების პოლიტიკა
1. ზოგადი დებულებები
1.1 ეს პოლიტიკა (შემდგომში - პოლიტიკა) მომზადებულია რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციის დებულებების შესაბამისად, 27.07.2006 № 152-FZ ფედერალური კანონი "პერსონალური მონაცემების შესახებ", 2006 წლის 27 ივლისის ფედერალური კანონი № 149-FZ "ინფორმაციის, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ინფორმაციის დაცვის შესახებ", აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის სხვა რეგულაციები ინფორმაციისა და პირადი მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის სფეროში და განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების ოპერატორის პოლიტიკას - JUR DATA (შემდგომში). - კომპანია) პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით, რომელთა შეგროვება პოლიტიკის საგანია.
1.2 პოლიტიკა შეიცავს ინფორმაციას პერსონალური მონაცემების დამუშავების ძირითადი პრინციპების, მიზნების, პროცედურებისა და პირობების შესახებ, ასევე ინფორმაციას კომპანიის მოთხოვნებზე დამუშავებული პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ და მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას კომპანიის მიერ მათი პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროს.
1.3 პერსონალური მონაცემების დამუშავება უნდა განხორციელდეს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე და რუსეთის ფედერაციის კანონების შესაბამისად (შემდგომში - "მოქმედი კანონი").
1.4 ეს პოლიტიკა ვრცელდება ნებისმიერ მოქმედებაზე (ოპერაციაზე) ან მოქმედებებზე (ოპერაციებზე), რომლებიც ხორციელდება ავტომატიზაციის გამოყენებით ან პერსონალური მონაცემებით ასეთი საშუალებების გამოყენების გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, განმარტება (განახლება, ცვლილება), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (უზრუნველყოფა, წვდომა), დაბლოკვა, წაშლა, პირადი მონაცემების განადგურება, შესრულებული ავტომატიზაციის გამოყენებით ან ასეთი საშუალებების გამოყენების გარეშე.

2. პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპები
2.1 პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობები:
- პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობით მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე და კომპანია განსაზღვრავს კონკრეტულ ლეგიტიმურ მიზნებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებამდე (მათ შორის შეგროვებამდე);
- გროვდება მხოლოდ ის პერსონალური მონაცემები, რომლებიც აუცილებელი და საკმარისია დამუშავების გაცხადებული მიზნისთვის, დამუშავებას ექვემდებარება მხოლოდ ის პერსონალური მონაცემები, რომლებიც აკმაყოფილებენ დამუშავების მიზნებს;
- დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შინაარსი და ფარგლები შეესაბამება დამუშავების მითითებულ მიზნებს, დამუშავებული პერსონალური მონაცემები არ არის გადაჭარბებული დამუშავების მითითებულ მიზნებთან მიმართებაში;
- კომპანია ანგრევს პერსონალურ მონაცემებს დამუშავების მიზნების მიღწევის ან მიზნების მიღწევის აუცილებლობის დაკარგვის შემთხვევაში (თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით ან სხვა ხელშეკრულებით მონაცემთა სუბიექტთან ან მოქმედი კანონმდებლობით);
- პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად ოპერატორისთვის დაკისრებული ფუნქციების, უფლებამოსილებებისა და მოვალეობების შესრულებისა და შესრულების მიზნით;
- პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია იმ ხელშეკრულების შესასრულებლად, რომლის თანახმადაც პერსონალური მონაცემების სუბიექტი არის მხარე, ბენეფიციარი ან გარანტი, ასევე პერსონალური მონაცემების სუბიექტის ინიციატივით ხელშეკრულების დადებისთვის ან ხელშეკრულებისთვის, რომლის თანახმადაც პერსონალური მონაცემების სუბიექტი იქნება ბენეფიციარი ან გარანტი;
- პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია ოპერატორის ან მესამე მხარის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების განსახორციელებლად ან სოციალურად მნიშვნელოვანი მიზნების მისაღწევად, იმ პირობით, რომ არ დაირღვევა პერსონალური მონაცემების სუბიექტის უფლებები და თავისუფლებები;
- დაუშვებელია პერსონალური მონაცემების შემცველი მონაცემთა ბაზების შერწყმა, რომელთა დამუშავება ხორციელდება ერთმანეთთან შეუთავსებელი მიზნებისათვის.

3. პერსონალური მონაცემების კატეგორიები და დამუშავების მიზნები
3.1 კომპანია ამუშავებს სამუშაოს მაძიებელთა (კანდიდატთა) და სხვა ვებ - გვერდის ვიზიტორთა პერსონალურ მონაცემებს, რომელთა პერსონალური მონაცემები შესაძლოა შეგროვდეს კომპანიის მიერ ვებ-გვერდის გამოყენებით (შემდგომში-მომხმარებლები).
3.2 მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს საიტის მეშვეობით შემდეგი მიზნებისათვის:

3.3 კომპანიას შეუძლია განახორციელოს პირადი მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში. კომპანიამ უნდა შეამოწმოს, უზრუნველყოფს თუ არა სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიაზეც პერსონალური მონაცემების გადაცემა ხორციელდება, პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების ადეკვატურ დაცვას, პირადი მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემის დაწყებამდე. იმ ქვეყნებში პირადი მონაცემების ტრანსსასაზღვრო გადაცემის შემთხვევაში, რომლებიც არ უზრუნველყოფენ პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვას, გარდა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ტრანსსასაზღვრო გადაცემა ხორციელდება ცალკე თანხმობის საფუძველზე წერილობით.
3.4 კომპანია არ ამუშავებს პერსონალური მონაცემების სპეციალურ კატეგორიებს, კერძოდ, რასის, ეროვნების, ნასამართლეობის, პოლიტიკური მოსაზრებების, რელიგიური თუ ფილოსოფიური შეხედულებების შესახებ. მომხმარებლების ბიომეტრიული პერსონალური მონაცემები არ მუშავდება.
3.5 კომპანია არ აგროვებს პერსონალურ მონაცემებს მომხმარებლებისგან საიდუმლოდ. საიტებს შეუძლიათ გამოიყენონ სერვისები ვიზიტების სტატისტიკის შესანარჩუნებლად, ვიზიტორების ინტერესის დონის დასადგენად და სხვა მსგავსი ინსტრუმენტები, რომლებიც აგროვებენ და აანალიზებენ მხოლოდ უპიროვნო ინფორმაციას (არა პერსონალურ მონაცემებს). საიტებს შეუძლიათ ავტომატურად შეინახონ ქუქი-ფაილები მომხმარებლების კომპიუტერებისთვის, რომლებიც არ შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს და არ გამოიყენება მომხმარებლის იდენტიფიცირებისთვის. ქუქი-ფაილები ინახება განუსაზღვრელი ვადით, არა მხოლოდ სესიის დროს, თუ მომხმარებელს არ სურს ამ ფაილების შენახვა თავის კომპიუტერში, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს ბრაუზერის პარამეტრები და წაშალოს უკვე შენახული ფაილები ბრაუზერის სტანდარტული ფუნქციონირების გამოყენებით. გარკვეული ქუქი-ფაილების გამორთვამ შეიძლება შეუძლებელი გახადოს საიტის გარკვეული მონაკვეთების ან ფუნქციების გამოყენება. თუ საიტის მომხმარებელი არ ეთანხმება ინტერნეტ სტატისტიკისა და პერსონალიზაციის მეთოდების, საშუალებებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებას, მან უნდა შეწყვიტოს საიტის გამოყენება, ამ შემთხვევაში კომპანია ვერ შეძლებს მომხმარებელს მიაწოდოს საიტის გამოყენება. ქუქი-ფაილების მართვის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, მათ შორის ქუქი-ფაილების უარის თქმის შესახებ, გთხოვთ, მიმართოთ ბრაუზერების პარამეტრებს: Chrome, Edge, Firefox, InternetExplorer, Opera, Safari.
3.6 კომპანია არ იყენებს საიტებს ფინანსური ინფორმაციის, ასევე მომხმარებლების საბანკო ბარათების შესახებ ინფორმაციის დასამუშავებლად.

4. პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და შენახვის წესი და პირობები
4.1 კომპანია ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს შემდეგი გზებით:
- ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენებით, მათ შორის ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, მათ შორის კომპიუტერული საშუალებები, ინფორმაციული ტექნოლოგიების კომპლექსები და ქსელები, პერსონალური მონაცემების გადაცემის, მიღებისა და დამუშავების საშუალებები და სისტემები, პროგრამული უზრუნველყოფა (ოპერაციული სისტემები, მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემები და ა.შ.).), საინფორმაციო სისტემებში გამოყენებული ინფორმაციის დაცვის საშუალებები;
- ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე.
4.2 პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება დამუშავების მიზნების მისაღწევად საჭირო პერიოდებში. კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის პირობა შეიძლება იყოს მათი დამუშავების მიზნების მიღწევა, პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის ამოღება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, კომპანიის საქმიანობის შეწყვეტა, ვებგვერდის დახურვა ან მისი ფუნქციონირების შეცვლა.
4.3 კომპანიის მიერ განხორციელებული მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების ოპერაციების მთლიანობა მოიცავს შეგროვებას, ჩაწერას, სისტემატიზაციას, დაგროვებას, შენახვას, განმარტებას (განახლება, ცვლილება), მოპოვებას, გამოყენებას, გადაცემას (უზრუნველყოფა, წვდომა), დაბლოკვას, წაშლას, პერსონალური მონაცემების განადგურებას. პერსონალური მონაცემებით სხვა ოპერაციები, მათ შორის შენახვა, ხორციელდება საიტის გამოყენების გარეშე და რეგულირდება კომპანიის შიდა დოკუმენტებით.
4.4 კომპანია ინახავს პერსონალურ მონაცემებს იმ ფორმით, რომელიც პერსონალური მონაცემების სუბიექტის იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა არა უმეტეს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებისათვის, თუ პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადა არ არის დადგენილი ფედერალური კანონით, ხელშეკრულებით, ხელშეკრულებით ან ადგილობრივი ნორმატიული აქტით.
4.5 დამუშავების გაცხადებული მიზნების მისაღწევად კომპანიას შეუძლია პირადი მონაცემების გამჟღავნება მესამე პირებისათვის, ასევე პირადი მონაცემების დამუშავება დაავალოს სხვა პირებს კონფიდენციალურობის პირობებისა და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სხვა სავალდებულო დებულებების შემცველი შეთანხმების საფუძველზე.

5. პერსონალური მონაცემების დაცვა
5.1 მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალური ინფორმაციაა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. კომპანია ვალდებულია მიიღოს საჭირო და საკმარისი ზომები პერსონალური მონაცემების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად. საჭიროების შემთხვევაში, კომპანია ასრულებს შემდეგ ღონისძიებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვას:
- პერსონალური მონაცემების დამუშავების ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი პირის კომპანიის მიერ დანიშვნა;
- ოპერატორის პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტების კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების, პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ ადგილობრივი აქტების, ასევე ადგილობრივი აქტების გაცემა, რომლებიც ადგენენ პროცედურებს, რომლებიც მიზნად ისახავს მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევების პრევენციასა და გამოვლენას და ამგვარი დარღვევების შედეგების აღმოფხვრას;
- პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომების გამოყენება რუსეთის ფედერაციის პერსონალური მონაცემების კანონმდებლობის შესაბამისად;
- პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესაბამისობის შიდა კონტროლი და (ან) აუდიტი პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების სფეროში მოქმედ კანონმდებლობასთან და მის შესაბამისად მიღებული მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოთხოვნები, კომპანიის პოლიტიკა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ, ოპერატორის ადგილობრივი აქტები;
- პერსონალური მონაცემების სუბიექტებისთვის მიყენებული ზიანის შეფასება პერსონალური მონაცემების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში, კორელაცია ამ ზიანსა და კომპანიის მიერ გატარებულ ზომებს შორის, რომელიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფას;
- პერსონალური მონაცემების დამუშავებაში უშუალოდ ჩართული კომპანიის თანამშრომლების გაცნობა პერსონალური მონაცემების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის დებულებებთან, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოთხოვნებთან, კომპანიის პოლიტიკის განმსაზღვრელ დოკუმენტებთან პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ ადგილობრივი აქტებთან და აღნიშნული თანამშრომლების (ან) მომზადებასთან დაკავშირებით;
- პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პოლიტიკის განმსაზღვრელ დოკუმენტზე შეუზღუდავი წვდომის უზრუნველყოფა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართ განხორციელებული მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის ამ პოლიტიკის ვებგვერდზე გამოქვეყნება.
5.2 პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მიიღწევა ოპერატორის მიერ, კერძოდ:
- პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების საფრთხეების განსაზღვრა პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემებში მათი დამუშავების დროს;
- პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემებში მათი დამუშავების დროს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომების გამოყენება, რაც აუცილებელია პერსონალური მონაცემების დაცვის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რომელთა შესრულება უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების დაცვის დონეს რუსეთის ფედერაციის მთავრობა;
- ინფორმაციის დაცვის მოწყობილობების გამოყენება, რომლებმაც გაიარეს შესაბამისობის შეფასების პროცედურა დადგენილი პროცედურის შესაბამისად;
- პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მიღებული ზომების ეფექტურობის შეფასება პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემების ამოქმედებამდე;
- პერსონალურ მონაცემებზე უნებართვო წვდომის ფაქტების გამოვლენა და ზომების მიღება;
- მათზე უნებართვო წვდომის გამო შეცვლილი ან განადგურებული პერსონალური მონაცემების აღდგენა;
- პერსონალურ მონაცემთა საინფორმაციო სისტემებში დამუშავებულ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის წესების დადგენა, აგრეთვე პერსონალურ მონაცემთა საინფორმაციო სისტემებში პერსონალურ მონაცემებთან შესრულებული ყველა ქმედების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის უზრუნველყოფა;
- პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გატარებულ ღონისძიებებზე კონტროლი და პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემების დაცვის დონე.

6. პერსონალური მონაცემების განახლება, კორექტირება, წაშლა და განადგურება
6.1 პერსონალური მონაცემების უზუსტობის ან მათი დამუშავების უკანონობის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში პერსონალური მონაცემების განახლება შესაძლებელია კომპანიის მიერ ან მათი დამუშავება შეჩერებულია.
6.2 როდესაც მიიღწევა პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები, ასევე იმ შემთხვევაში, თუ პერსონალური მონაცემების სუბიექტი გაიტანს თანხმობას მათ დამუშავებაზე, პერსონალური მონაცემები ექვემდებარება განადგურებას, გარდა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.
6.3 პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნების მიღწევისთანავე, აგრეთვე პერსონალური მონაცემების მომხმარებლის მიერ მათ დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმების შემთხვევაში, პერსონალური მონაცემები უნდა განადგურდეს, თუ:
- წინააღმდეგ შემთხვევაში არ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულება, რომლის პირადი მონაცემების მომხმარებელი არის მხარე, ბენეფიციარი ან გარანტი;
- კომპანიას არ შეუძლია განახორციელოს დამუშავება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გარეშე პერსონალური მონაცემების კანონით ან სხვა ფედერალური კანონებით გათვალისწინებული საფუძვლებით;
- თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კომპანიასა და მომხმარებელს შორის სხვა ხელშეკრულებით (დასაქმების საჯარო შეთავაზება).

6.4 მომხმარებელს უფლება აქვს:
- მოითხოვეთ კომპანიის მიერ გამართული პერსონალური მონაცემების ასლი;
- მოითხოვეთ კომპანიის მიერ გამართული არაზუსტი ან არასრული პერსონალური მონაცემების კორექტირება;
- პირადი მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გამოტანა;
- მოითხოვეთ პირადი მონაცემების წაშლა, რომელიც ეხება საკუთარ თავს, როგორც მომხმარებელს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც კომპანია ვალდებულია შეინახოს ასეთი მონაცემები, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

7. თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე
7.1 ვებ-გვერდის მომხმარებელი თავისუფლად, საკუთარი თავისუფალი ნებით და საკუთარი ინტერესით უზრუნველყოფს კომპანიის პირად მონაცემებს.
7.2 ამ პოლიტიკის პირობების მიღებით ვებგვერდის მომხმარებელი აქვე ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემები მართალია. კომპანია მიიჩნევს, რომ ვებ-გვერდის მომხმარებელი უზრუნველყოფს საიმედო პერსონალურ მონაცემებს და ინახავს მათ დღემდე.
7.3 ვებ-გვერდზე მოცემული მონაცემთა ველების შევსებით ვებ-გვერდის მომხმარებელი იღებს ამ პოლიტიკას და აძლევს თანხმობას მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ამ პოლიტიკით განსაზღვრული წესით და პირობებით.
7.4 ამ პოლიტიკის პირობებისა და პირობების მიღებით, საიტის მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მან იცის მისი უფლებები და ვალდებულებები, რომლებიც გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობით პერსონალურ მონაცემებზე, კერძოდ, მის პირად მონაცემებზე წვდომის უფლება, მისი თანხმობის მოხსნა.
7.5 თუ საიტის მომხმარებელი არ აპირებს პერსონალური მონაცემების მიწოდებას ან არ იღებს ამ პოლიტიკას, მან უნდა შეწყვიტოს საიტის გამოყენება, ამ შემთხვევაში კომპანია ვერ შეძლებს მომხმარებელს მიაწოდოს საიტის გამოყენება.
7.6. პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობა ძალაშია მის გაუქმებამდე.
7.7 თანხმობის გამოტანა შესაძლებელია სუბიექტის ნებით კომპანიისთვის თანხმობის გატანის შესახებ განცხადების გაგზავნით. ამ შემთხვევაში, განაცხადი უნდა შეიცავდეს:
- მომხმარებლის სრული სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და მობილური ტელეფონის ნომერი
- პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი (ან მიზნები), რისთვისაც მომხმარებელი გაიტანს თანხმობას
მომხმარებელს შეუძლია წარადგინოს (დაწეროს) წერილობითი (მყარი ასლი) განაცხადი კომპანიის ოფისში თანხმობის გასატანად ან გაგზავნოს იგი ოფისში რუსული ფოსტით.

მომხმარებელს შეუძლია ელექტრონული ფორმით გამოაგზავნოს განცხადება თანხმობის მოხსნის შესახებ ელექტრონული ფოსტით privacy@hrbro.ge.
7.8 პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გამოტანის შემთხვევაში, კომპანიას უფლება აქვს გააგრძელოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება თანხმობის გარეშე, მე - 6 მუხლის მე-2 ნაწილის მე-11 პუნქტებით, მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილით და მე-11 მუხლის მე-2 ნაწილით, ფედერალური კანონის No152-FZ "პერსონალური მონაცემების შესახებ" 27.07.2006 წ.

8. საბოლოო დებულებები
8.1 ეს პოლიტიკა ექვემდებარება შესწორებას ან დამატებას პერსონალური მონაცემების შესახებ რუსეთის ფედერაციის მოქმედ კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების ან დამატებების შემთხვევაში და შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს კომპანიის შეხედულებისამებრ. კომპანიის პოლიტიკის ამჟამინდელი ვერსია ყოველთვის ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე შეუზღუდავი რაოდენობის პირების სანახავად მუდმივ მისამართზე: (ბმული).
8.2 კომპანიის ყველა ურთიერთობა, რომელიც ეხება პერსონალური მონაცემების დამუშავებასა და დაცვას და პირდაპირ არ არის ასახული ამ პოლიტიკაში, რეგულირდება რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად პერსონალური მონაცემების შესახებ.
8.3 პოლიტიკის ბოლო განახლების თარიღი: 15.12.2022.