[მომხმარებლის შეთანხმება]

ეს შეთანხმება განსაზღვრავს მომხმარებელთა მიერ მასალებისა და მომსახურების გამოყენების წესებსა და პირობებს http://hr-bro.ru ("საიტი").
1.ზოგადი წესები და პირობები

1.1 საიტის მასალებისა და მომსახურების გამოყენება რეგულირდება რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის ნორმებით.

1.2 ეს შეთანხმება არის საჯარო შეთავაზება. საიტის მასალებზე წვდომით მომხმარებელი ითვლება, რომ შეუერთდა ამ შეთანხმებას.

1.3 საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს ცალმხრივად შეცვალოს ამ შეთანხმების პირობები და პირობები ნებისმიერ დროს. ასეთი ცვლილებები ძალაში შედის საიტზე შეთანხმების ახალი ვერსიის გამოქვეყნების მომენტიდან 3 (სამი) დღის შემდეგ. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება განხორციელებულ ცვლილებებს, მან უარი უნდა თქვას საიტზე წვდომაზე, შეწყვიტოს საიტის მასალებისა და სერვისების გამოყენება.

2. მომხმარებლის ვალდებულებები

2.1 მომხმარებელი თანახმაა არ მიიღოს ისეთი ქმედებები, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს რუსეთის კანონმდებლობის ან საერთაშორისო სამართლის დარღვევად, მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრების, საავტორო უფლებების ან/და მასთან დაკავშირებული უფლებების სფეროში, ასევე ნებისმიერი ქმედება, რომელიც იწვევს ან შეიძლება გამოიწვიოს საიტის და საიტის მომსახურების ნორმალური მუშაობის დარღვევა.

2.2 დაუშვებელია საიტის მასალების გამოყენება უფლების მფლობელთა თანხმობის გარეშე (რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 1270-ე მუხლი). საიტის მასალების კანონიერი გამოყენებისთვის აუცილებელია უფლებადამცველებისგან სალიცენზიო ხელშეკრულებების გაფორმება (ლიცენზიების მიღება).

2.3 საიტის მასალების ციტირებისას, მათ შორის საავტორო დაცული ნაწარმოებების ჩათვლით, საიტის მითითება სავალდებულოა (რუსეთის ფედერაციის გ.ც. - ს 1274-ე მუხლის პირველი პუნქტის 1-ლი ქვეპუნქტი).

2.4 საიტზე მომხმარებლის კომენტარები და სხვა ჩანაწერები არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის მოთხოვნებს და მორალისა და ეთიკის ზოგადად მიღებულ ნორმებს.

2.5 მომხმარებელი გაფრთხილებულია, რომ ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი გარე რესურსების მონახულებასა და გამოყენებაზე, რომელთა ბმულები შეიძლება შეიცავდეს ვებ-გვერდს.

2.6 მომხმარებელი ეთანხმება, რომ საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი და არ აქვს პირდაპირი ან არაპირდაპირი ვალდებულებები მომხმარებლის მიმართ საიტის ნებისმიერ შინაარსთან დაკავშირებული შესაძლო ან წარმოქმნილი დანაკარგების ან ზიანის გამო, საავტორო უფლებების რეგისტრაცია და ინფორმაცია ასეთი რეგისტრაციის, საქონლის ან მომსახურების შესახებ, რომელიც ხელმისაწვდომია ან მიღებულია გარე საიტების ან რესურსების ან მომხმარებლის სხვა კონტაქტების საშუალებით, რომელიც მან შეიტანა საიტზე განთავსებული ინფორმაციის ან გარე რესურსების ბმულების გამოყენებით.

2.7 მომხმარებელი იღებს დებულებას, რომ საიტის ან მისი რომელიმე ნაწილის ყველა მასალასა და მომსახურებას შეიძლება თან ახლდეს რეკლამა. მომხმარებელი თანხმდება, რომ საიტის ადმინისტრაციას არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკისრება და ასეთ რეკლამასთან დაკავშირებით არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია.

3. სხვა წესები და პირობები

3.1 ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებული ყველა შესაძლო დავა უნდა გადაწყდეს რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3.2 ხელშეკრულებაში არაფერი შეიძლება გავიგოთ, როგორც სააგენტოს ურთიერთობების საიტის მომხმარებელსა და ადმინისტრაციას შორის დამყარება, პარტნიორობის ურთიერთობები, ერთობლივი საქმიანობის ურთიერთობები, პირადი დასაქმების ურთიერთობები ან ნებისმიერი სხვა ურთიერთობა, რომელიც პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებით.

3.3 სასამართლოს მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი დებულების ბათილად ან შეუსრულებლად აღიარება არ იწვევს ხელშეკრულების სხვა დებულებების ბათილობას.

3.4 ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მხრიდან უმოქმედობა რომელიმე მომხმარებლის მიერ შეთანხმების დებულებების დარღვევის შემთხვევაში არ ართმევს ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას უფლებას მოგვიანებით მიიღოს შესაბამისი ზომები მისი ინტერესების დასაცავად და საავტორო უფლებების დაცვის მიზნით კანონმდებლობის შესაბამისად დაცული ვებ-გვერდის მასალებზე.

მომხმარებელი ადასტურებს, რომ იგი იცნობს ამ შეთანხმების ყველა პუნქტს და უპირობოდ იღებს მათ.